فرید ملکی (قارچ

قارچ

MUSHROOM , fungus

قارچ انگلی گیاهان

MOLD

قارچ شناسی

MYCOLOGY

اطلاعات اولیه

قارچهاوجوه مشترکفراوانی با گیاهان وآغازیاندارند. در واقع قارچها را گاهی جزءاین جانداران طبقه بندی می‌کنند، اما قارچها از بسیاری جهات چنان با سایر جاندارانمتفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می‌دهند. قارچهازندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمینوجود دارد، یافت می‌شوند و بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی و پزشکی حائز اهمیتهستند.

انسان از زمانهای بسیار دور اهمیت قارچهای مخمر را کم و بیش می‌شناختو از وجود آنها روی مواد قندی ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاک وبقایای فضولات حیوانی اطلاع داشت و برای تخمیر مواد قندی و تهیه ماست و یا برخیمواد دیگر از آنها استفاده می‌کرد. کپکهای آسکومیستگوناگون سبب پیدایش طعمبخصوص پنیرهای روکفورت ، کممبورت و ... هستند. شکلهای انگلی شامل اقسامی است کهمیوه‌های مختلف را بیمار می کنند و باعثزنگ جویا ارگوت می‌شوند.

گیاه شناسی
قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقدریشه،ساقهوبرگهستند و در یکی از پنجسلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. این موجودات به علت فقدانکلروفیل (سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه ناگزیرند به صورت ساپروفیت برروی مواد آلی مرده گیاهی و جانوری و یا به صورت انگل بر روی یاخته‌های زنده و یاداخل آنها زیست کنند. نوع دیگر زندگی همزیستی قارچها با دیگر موجودات است که درمیکوریزا وگلسنگها

/ 0 نظر / 50 بازدید